kadmin Nema komentara

KONKURS za izbor kandidata za poziciju generalnog direktora

KOMAR TVORNICA GIPSA Z.D.D.
NADZORNI ODBOR
DONJI VAKUF

Datum: 12.07.2018. Godine
Broj: 2987/18

Na osnovu člana 263. i 276. Zakona o privrednim društvima (Službene novine FBiH broj: 81/15) i člana 105. Statuta zatvorenog dioničkog društva Komar-Tvornica gipsa Donji Vakuf, i odluke Nadzornog odbora 2963/18 od 10.07.2018. godine, Nadzorni odbor objavljuje

KONKURS

za izbor kandidata za poziciju generalnog direktora

Kandidati za izbor i imenovanje generalnog direktora zatvorenog dioničkog društva Komar tvornica gipsa iz Donjeg Vakufa dužni su ispunjavati slijedeće uslove:

I Opći uslovi:

 1. a) da su državljani BiH,
 2. b) da su stariji od 18 godina,
 3. c) da nisu osuđivani za krivično djelo i privredni prijestup, nespojivo sa dužnošću gen. direktora, pet godina od dana pravosnažnosti presude,
 4. d) da im presudom suda nije zabranjeno obavljanje funkcije direktora,
 5. e) da na dan imenovanja nisu stariji od 65 godina.

II Posebni uslovi:

 1. a) da imaju visoku stručnu spremu VII, višu VI i najmanje srednju IV stepen stručne spreme,
 2. b) da su dioničari društva, koje predlaže dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 10% dionica s pravom glasa,
 3. c) da imaju najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva na rukovodnim poslovima,
 4. d) da imaju organizacijske sposobnosti i prilagođavanje timskom radu,
 5. e) sposobnost savjesnog i odgovornog obavljanja poslova, te nepristrasnog odlučivanja u donošenju odluka,
 6. f) dosadašnji rezultati rada ostvareni tokom predhodnog radnog angažovanja,
 7. g) kandidat je dužan da uz prijavu na javni konkurs ponudi Program razvoja društva za mandatni period, koji će biti predmet analize i ocjene u konkursnom postupku.

III Uz prijavu na javni konkurs kandidati su dužni dostaviti slijedeće dokumente:

 1. a) kraću biografiju,
 2. b) uvjerenje o državljanstvu,
 3. c) dokaz o školskoj spremi,
 4. d) dokaz o radnom iskustvu,
 5. e) uvjerenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
 6. f) uvjerenje da im presudom suda nije zabranjeno obavljanje funkcije direktora,
 7. g) pismenu izjavu o nepostojanju drugih smetnji za obavljanje direktorske funkcije.

Napomena: (dioničari koji su u radnom odnosu kod ovog društva nisu u obavezi da uz prijavu prilažu tražene dokumente pod tačkom III, navedene pod a, b, c, d).

Svi dokumenti koji se dostavljaju moraju biti orginalni ili ovjerene kopije, ne starije od šest mjeseci.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 15 dana od dana obavljivanja konkursa u dnevnim novinama „Oslobođenje“, web stranici i oglasnoj ploči društva.

Prijave se mogu dostavljati lično na protokol društva ili na adresu Komar tvornica gipsa z.d.d. 70 220 Donji Vakuf, ul. 770 Sbbr br. 28, za Nadzorni odbor, s naznakom „NE OTVARAJ“

NADZORNI ODBOR
Kapetan Dževad

kadmin Nema komentara

Obavještenje o sazivanju XXIII redovne skupštine društva

OBAVJEŠTENJE

o sazivanju XXIII redovne skupštine društva

 1. Saziva se XXIII redovna skupština zatvorenog dioničkog društva Komar-Tvornica Gipsa iz Donjeg Vakufa na 19.06.2018. godine (utorak), koja će se održati u prostorijama tvornice gipsa, ul. 770 Sbbr. bb, sa početkom rada u 14 sati.
 2. Nadzorni odbor društva je svojom odlukom broj 2207/17 od 22.05.2018. godine, je imenovao Odbor za glasanje, u čijem je sastavu: Verem Mustafa, Ganibegović Esma, Smajić Sabina.

Zapisnik skupštine vodit će sekretar društva Omeragić Harun.

 

Obavještenje – klikom ovdje možete skinuti obavještenje